Home

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย  
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
  

นางสุทธิรา คำสิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   
 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.)
1. ผู้อำนวยการกลุ่ม (ว่าง
)
2. นางสาวธิดารัตน์  อรรถยุกติ (รักษาการ ผอ.กลุ่ม)
3. นางอุดมลักษณ์  อินทรชิต
4. นายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล
5. นางสาวเสาวลักษณ์  พ่วงทรัพย์
6. นางสาวนภัสสร กมลประเสริฐสุข
7. นางสาวสิริญญา ป้องจันลา 
8. นายธีรนิติ เล็กเจริญ (HiPPS)

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.1)

1. ผู้อำนวยการกลุ่ม (ว่าง)
2. นางสาวนันทพร สุรชิต (รักษาการ ผอ.กลุ่ม)
3. นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่หา
4. นางสาวพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
5. นางสาวสุนิตา เข็มทอง
6. นายสรายุธ เกษมอมร

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.2)
1. นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์
3
.
นางสาววรรณธิดา พวยพุ้ง

กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา (กพอ.)

1. นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์ (ผอ.กลุ่ม)
2. นายเมธัส บรรเทิงสุข
3. นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิล
4. นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์
5. นางสาวโสรญา คล้ายอุดม
6. นายสุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธ์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้ (กสค.)
1. นางสาวธาริณี ขุนเนน (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาววิธัญญา จงพิพัฒนสุข
3. นางอภิญญา บรรเทิงสุข
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อยรังสฤษฎ์กูล
5. นางสาววาสนา หล่มเหลา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)

1. นางสาวรชนีกร ขันทอง (หัวหน้าฝ่าย)
2. นางสาวชมภัสสร สุขสมัย
3. นางสาวทัดดาว พรมสมบูรณ์
4. นายธนวัฒน์ ขำละม้าย
5.
นางสาวสุวดี เหมือนพันธ์
6. (ว่าง)
7. (ว่าง)

พนักงานราชการ
1. นางสาวปวีณา เมืองมูล


ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

ฝบท.
1. นายวสุรัตน์ รุ่งเรือง


กมอ.
1. นายสมคิด คำผง
2. นาวสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์อินแสง
3. นางสาวสุภารัตน์ วงศ์อินแสง
4. นางสาวอัญชิสา แก้วจำนงค์


กมท.1

1. นายบรรจบ พ่วงไทย

2. นางสาวมาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ
3. นายอุเทน กางกรณ์
4. นางสาวเนตรชนก จิตร์ประทีป

5. นางสาวธันยาภรณ์  บุตตะบุตร์
6. นายศุภกร แก้วมณี
7. นายกรัณย์ ชูช่วย
8. นายศิขเรศวร สุภาวะ
9. นายฐิติพงศ์ เมืองแดง
10. นางสาวนพรัตน์ เกตุพิจิตร
11. นางสาวขนิษฐา น้อยเทศ
12. นางสาวชลลดา อินเอก
13. นายวิทยา กันยามา

กมท.2

1. นางสาวปิยมล บุญมาศ
2. นางสาวณัฐวดี แซ่ลิ้ม

กพอ.
1. นางสาวชุลีพร ยุพาพิน
2. นางสาวมนัสวี เชียะไชย
3. นายสดายุทธ นักดนตรี
4. นางสาวกนกอร แซ่ก๊วย
5. นางสาวสุพรรณ หอมจิตร
6. (ว่าง)

กสค.
1. นางสาวทัศนียา กันกำไร
2. นายชัยศิริ พวงหิมวันต์
3. นางสาวฐาปนี ยนต์พิทักษ์กิจ
4. นางสาวผกาวรรณ์ เครื่องดี
5. นางสาวอรวรรณ สมเรือง

***ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

Back to Top

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5616-39
โทรสาร 02-
039-5665