Homeมคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท 
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก  

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่อง การรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
ขั้นตอนการรับทราบหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา
ความตกลงร่วมมือเพื่อรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจี China,EngVersion,ThaiVersion  

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5616-39
โทรสาร 02-039-5665